Nguồn Nhân Lực

Sự thành công và lớn mạnh trong suốt thời gian qua là thành quả công sức và tâm huyết của đội ngũ nhân sự công ty Sachi, dưới sự chỉ dẫn và lãnh đạo sáng suốt của ban lãnh đạo – những người trẻ tâm huyết, bản lĩnh và luôn hết mình vì sự nghiệp chung công ty. 

 

Các phòng ban

– Xây dựng kế hoạch, chiến lược kinh doanh theo tháng, quý, năm

–  Nghiên cứu, đề xuất với lãnh đạo các chiến lược kinh doanh, lựa chọn đối tác đầu tư liên doanh, liên kết

– Nghiên cứu về thị trường, đối thủ cạnh tranh

– Bảo toàn và phát triển vốn của Công ty và các cổ đông

– Quản lý, kiểm tra, hướng dẫn và thực hiện chế độ kế toán – thống kê

– Đáp ứng nhu cầu về tài chính cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo kế hoạch

 

– Lập kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết các hoạt động marketing, dự kiến ngân sách và lựa chọn công cụ truyền thông.

– Đánh giá mức độ hiệu quả của từng công cụ truyền thông.

– Báo cáo và đề xuất các chiến lược trong từng giai đoạn với cấp trên hàng tháng.